CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC! NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5 BẤT DIỆT!

  Lê Đình Hùng
NV Phòng KTTC
Lần sinh nhật thứ:24 
(27/11/1991-27/11/2015)
  Ngô Thị Kim Sương
NV phòng KH-ĐT
Lần sinh nhật thứ:28 
(28/11/1987-28/11/2015)
  Vũ Huy Toàn
NV Phòng KHĐT
Lần sinh nhật thứ:26 
(30/11/1989-30/11/2015)
  Ngô Thị Kim Ngân
NV phòng KH-ĐT
Lần sinh nhật thứ:38 
(2/12/1977-2/12/2015)
TIN TỨC - SỰ KIỆN
LỊCH CÔNG TÁC
- Lịch Cơ quan
- Lịch Lãnh đạo
TỔNG ĐÀI NỘI BỘ
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
- Phòng ban
- Phân xưởng
 

 

   Video Lãnh đạo Đảng và Nhà nước đến thăm và làm việc Dự án bauxit - nhôm Lâm Đồng

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng  Bộ trưởng bộ Công thương Vũ Huy Hoàng       Thứ năm, ngày 26/11/2015

 

  CÁC ĐƠN VỊ TRONG CÔNG TY

Truy cập

Tải khoản:

Mật khẩu:


CHẤP NHẬN

I. VĂN PHÒNG:

1. Chức năng: Là phòng tham mưu giúp việc cho Tổng Giám đốc, quản lý và thực hiện toàn bộ công việc thuộc lĩnh vực văn phòng, quản trị hành chính, văn thể, Y tế, quản lý khu tập thể CBCNV.

2. Nhiệm vụ

Văn phòng có các nhiệm vụ cụ thể được trình bày dưới đây, nhưng không hạn chế các các nhiệm vụ khác theo quy định của nhà nước và của TKV.

2.1.  Công tác văn phòng:

-  Tổ chức các Hội nghị, họp, tiếp khách chung của Công ty và của Tổng Giám đốc. Quảng bá hình ảnh Công ty.

- Đón tiếp và bố trí, hướng dẫn khách đến làm việc tại Công ty.

- Lập các báo cáo, chỉ thị, nghị quyết các cuộc họp của Tổng Giám đốc, nghị quyết các Hội nghị liên tịch giữa Tổng Giám đốc với các tổ chức đoàn thể quần chúng.

- Căn cứ chương trình công tác của Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc hàng tuần để lập lịch và điều hành xe phục vụ.

- Theo dõi việc thi hành các mệnh lệnh, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và của Tổng Giám đốc Công ty đối với các phòng, đơn vị trong Công ty.

- Xử lý các công văn tài liệu gửi đến Công ty, rà soát các đề nghị trình Tổng Giám đốc duyệt. Kịp thời báo cáo các chỉ thị nghị quyết của cấp trên với Tổng Giám đốc Công ty để phục vụ công tác điều hành sản xuất.

- Thực hiện quản lý con dấu của Công ty, bảo quản các loại công văn tài liệu lưu trữ theo quy định.

- Đôn đốc việc thực hiện Nội quy làm việc trong toàn Công ty.

- Tổ chức quản lý tài sản, các trang thiết bị làm việc của phòng Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, các phòng họp, Hội trường, nhà văn hoá, Nhà khách Công ty.

- Thực hiện làm vệ sinh ở các khu vực được giao đảm bảo sạch sẽ, thẩm mỹ.

- Lập kế hoạch mua sắm trang thiết bị các phòng làm việc của Văn phòng hàng năm.

- Quản lý hệ thống mạng máy tính và các vấn đề liên quan đến công nghệ tin học trong toàn Công ty, phục vụ việc cung cấp, lưu trữ dữ liệu của các đơn vị.

- Thường xuyên theo dõi tình trạng thiết bị mạng và máy tính trong Công ty, bảo dưỡng và xử lý khắc phục kịp thời các sự cố.

2.2. Văn hóa thể thao:       

-  Xây dựng kế hoạch, triển khai các phong trào văn hóa, thể thao.

- Là thường trực ban tổ chức các giải thể thao, văn nghệ nội bộ. Tổ chức các đoàn tham gia giải thể thao, văn nghệ do cấp trên tổ chức hoặc khi có yêu cầu.

2.3. Công tác Y tế:

- Chăm sóc sức khoẻ cho CBCNV trong toàn Công ty để có sức khỏe tốt hoàn thành nhiệm vụ SXKD.

- Tham gia xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hướng dẫn cho CBCNV hiểu biết về các yếu tố tác hại các nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các biện pháp phòng chống.

- Phối hợp với các phòng ban liên quan và các đơn vị SX tổ chức kiểm tra các yếu tố trong môi trường lao động theo quy định và đề ra các biện pháp khắc phục.

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV đảm bảo có chất lượng, phát hiện kịp thời các bệnh mới phát sinh để điều trị kịp thời.

- Thực hiện các chế độ quy định theo dõi bệnh nghề nghiệp và tai nạn lao động và các bệnh truyền nhiễm.

- Quản lý hồ sơ sức khỏe, theo dõi quản lý sức khỏe CBCNV.

- Thường trực khám, chữa bệnh cho CBCNV, thường trực các phòng trực y tế công trường. Thực hiện sơ cấp cứu bệnh nhân (nếu có) trước khi chuyển tuyến trên khám, điều trị. Quản lý các loại thuốc phòng chữa bệnh của Công ty.

2.4. Quản lý khu tập thể CBCN:

- Kiểm tra, nhắc nhở CBCNV ở khu tập thể tự giác chấp hành các nội quy, quy định; phối hợp với Tổ quản lý khu tập thể giải quyết các vụ việc xảy ra.

- Tuyên truyền vận động CBCNV nêu cao ý thức bảo vệ tài sản, giữ gìn ANTT, vệ sinh môi trường. Phối hợp tổ chức các hoạt động phong trào nhằm xây dựng khu tập thể văn minh “Xanh - Sạch - Đẹp”.

Thực hiện những nhiệm vụ khác khi Tổng Giám đốc Công ty giao.        

 

II. PHÒNG TỔ CHỨC – LAO ĐỘNG

1. Chức năng: Phòng TCLĐ là phòng nghiệp vụ tham mưu cho Tổng Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về công tác tổ chức cán bộ, tổ chức lao động, tổ chức sắp xếp sản xuất, đào tạo, công tác lao động tiền lương, các chế độ đối với người lao động, công tác thi đua khen thưởng.

2. Nhiệm vụ:

 Phòng Tổ chức lao động có các nhiệm vụ cụ thể được trình bày dưới đây, nhưng không hạn chế các các nhiệm vụ khác theo quy định của nhà nước và của TKV.

2.1.  Công tác tổ chức:

- Xây dựng Quy chế quản lý cán bộ của Công ty.

- Thực hiện công tác nhân sự (tiếp nhận, tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, kỷ luật, cho thôi việc, nghỉ hưu…)

- Tổ chức triển khai việc nhận xét đánh giá cán bộ hàng năm.

   - Lập và điều chỉnh quy hoạch cán bộ kế cận đối với các chức danh từ Phó phòng, Phó Quản đốc trở lên.

- Xây dựng phương án tổ chức, hoàn thiện các phương án tổ chức sản xuất các đơn vị, phòng ban trong Công ty phù hợp từng giai đoạn phát triển và nhiệm vụ của Công ty.

- Xây dựng các chức năng nhiệm vụ của các phòng, bổ sung nhiệm vụ chức năng kịp thời theo yêu cầu của sản xuất.

- Quản lý, cập nhật chương trình quản lý nhân sự theo quy định của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng Sản Việt Nam.

- Quản lý hồ sơ CBCNV trong Công ty.

- Xác nhận lý lịch cho cán bộ, công nhân viên của Công ty;

- Thực hiện các báo cáo về công tác cán bộ theo quy định của Tập đoàn và cấp trên.

2.2. Công tác đào tạo:

- Chọn cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ theo yêu cầu của Tập đoàn;

- Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong quy hoạch.

- Xây dựng quy chế đào tạo bồi dưỡng, thi nâng bậc hàng năm.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của Công ty hàng năm phù hợp với chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty.

- Tổ chức các lớp đào tạo- bồi dưỡng tay nghề cho CBCNV.

- Phối hợp với các phòng ban liên quan tổ chức kiểm tra sát hạch công nhân mới tuyển dụng và tổ chức thi thợ giỏi các cấp hàng năm cho các ngành nghề.

- Thực hiện nâng ngạch bậc lương theo quy định cho CBCNV.

2.3.  Công tác lao động tiền lương:

- Lập, triển khai tốt kế hoạch lao động, tiền lương theo kỳ kế hoạch.

- Đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch lao động, tiền lương trong toàn Công ty.

- Chủ động phối hợp với các bộ phận liên quan: xây dựng, bổ sung, hoàn thiện định mức lao động, đơn giá tiền lương, trên cơ sở các định mức của Nhà nước, Tập đoàn và các điều kiện cụ thể của từng đơn vị.

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả quỹ tiền lương, tiền thưởng trong Công ty.

2.4. Công tác chế độ chính sách:

- Thực hiện các chế độ chính sách (BHXH, BDĐH, BHLĐ…) đối với người lao động trong toàn Công ty theo quy định của Nhà nước và Tập đoàn.

- Giám sát công tác chăm sóc sức khỏe người lao động; Đôn đốc việc khám sức khỏe định kỳ, khám chữa bệnh thường xuyên, điều kiện ăn ở, vệ sinh an toàn thực phẩm các bếp ăn, ...

2.5. Công tác thi đua, khen thưởng:

- Là thường trực Hội đồng thi đua của Công ty, soạn thảo và tham mưu thực hiện tốt quy chế thi đua, khen thưởng của Công ty.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động các phong trào thi đua tháng, quý, năm. Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc lựa chọn, bình xét danh hiệu thi đua của Công ty, lập hồ sơ đề nghị cấp trên khen thưởng hoặc tặng danh hiệu thi đua các cấp đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong mọi hoạt động.

- Phát hiện, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến. Xây dựng các danh hiệu thi đua cấp cao.

Thực hiện những nhiệm vụ khác khi Tổng Giám đốc Công ty giao./.

           

III. PHÒNG KẾ TOÁN - THỐNG KÊ - TÀI CHÍNH

1. Chức năng: Phòng Kế toán thống kê tài chính là phòng nghiệp vụ tham mưu cho Tổng Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc mọi công việc thuộc lĩnh vực tài chính, kế toán, thống kê của Công ty.

Theo dõi và phản ánh sự vận động vốn kinh doanh của Công ty dưới mọi hình thái (cả hiện vật và giá trị) và tham mưu cho lãnh đạo các vấn đề liên quan đến chế độ tài chính kế toán.

2. Nhiệm vụ:

Phòng Kế toán thống kê tài chính có các nhiệm vụ cụ thể được trình bày dưới đây, nhưng không hạn chế các các nhiệm vụ khác theo quy định của nhà nước, Luật KTTK và của TKV.

2.1.  Công tác Kế toán:

- Tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với cơ chế quản lý của Nhà nước và mô hình tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo nguyên tắc gọn nhẹ và hiệu quả.

- Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán theo chuẩn mực và chế độ kế toán.

- Tập hợp phản ánh kịp thời chi phí giá thành và kết quả hoạt động SXKD của Công ty hàng tháng, quý, năm. Tổ chức phân tích giá thành hàng quý, năm, tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính cho Công ty.

- Tính toán và trích đủ, đúng, kịp thời các khoản nộp ngân sách, nộp cấp trên, các quỹ để lại Công ty và thanh toán đúng hạn các khoản tiền vay, các khoản công nợ phải thu, phải trả.

- Chi trả các chế độ cho người lao động theo quy định của Nhà nước, quy chế thỏa thuận của Công ty với người lao động (chế độ tiền lương, thưởng, chế độ BHXH, …) đến tận tay người lao động.

- Tổ chức kiểm tra, đối chiếu các số liệu liên quan đến chi phí, doanh thu cùng với các bộ phận liên quan để đảm bảo tính chính xác và thống nhất.

- Tổ chức bảo quản, lưu giữ hóa đơn, chứng từ, tài liệu, sổ sách kế toán - tài chính của Công ty.

- Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, chính sách tài chính kế toán của Nhà nước đúng quy định.

- Tổ chức hướng dẫn các đơn vị về chế độ chứng từ ban đầu phục vụ cho công tác hạch toán kế toán được chính xác. Củng cố và không ngừng hoàn thiện chế độ hạch toán kinh tế của Công ty theo yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý như hạch toán giá thành theo công đoạn, phản ánh chi phí giá thành của từng sản phẩm riêng biệt, phản ánh doanh thu và chi phí bất thường được chính xác phục vụ yêu cầu quản lý của Công ty.

- Thực hiện đầy đủ theo quy định của Luật kế toán và chức năng giám sát viên Nhà nước tại Công ty.

- Lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo kế toán - tài chính - thống kê và báo cáo quyết toán của Công ty theo chế độ hiện hành.

- Là thường trực Hội đồng duyệt giá, thường trực ban tiết kiệm chống lãng phí của Công ty.

2.2. Công tác Tài chính:

- Cân đối tài chính đảm bảo nhu cầu tiền vốn cho các hoạt động SXKD của Công ty, tăng khả năng thanh toán của Công ty và đảm bảo vòng quay của vốn lưu động theo kế hoạch được giao.

- Mở sổ sách, tổ chức ghi chép, phản ánh chính xác, trung thực, kịp thời, đầy đủ toàn bộ chi phí, doanh thu, tài sản, vốn của Công ty tuân thủ theo quy định của Nhà nước, của Công ty về công tác tài chính.

- Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, nghĩa vụ thu, nộp ngân sách, thanh toán nợ. Đôn đốc và thu nợ của khách hàng cũng như công nợ nội bộ kịp thời có hiệu quả.

- Xác định và phản ánh chính xác, kịp thời đúng chế độ kiểm kê tài sản định kỳ.

- Kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành chế độ bảo vệ tài sản, vật tư, tiền vốn trong Công ty theo đúng yêu cầu kế toán - tài chính.

- Là thường trực Hội đồng thanh lý và xử lý tổn thất tài sản, thường trực hội đồng kiểm kê.

 

2.3.  Công tác thống kê:

-  Quản lý công tác thống kê của Công ty.

- Tổ chức bộ máy theo dõi, ghi chép số liệu ban đầu trong toàn bộ dây chuyền sản xuất của Công ty.

- Thiết kế ban hành biểu mẫu sổ sách, báo cáo thống kê thống nhất trong toàn Công ty, hướng dẫn và bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên thống kê, nhân viên kinh tế phân xưởng.

- Lập các báo cáo thống kê định kỳ nộp cho các cơ quan ban ngành và cấp trên theo quy định hiện hành, đúng thời hạn để phục vụ kịp thời cho công tác điều hành sản xuất.

- Kiểm tra báo cáo thống kê, tổng hợp số liệu thống kê và cung cấp số liệu cho Ban lãnh đạo hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu đột xuất.

Thực hiện những nhiệm vụ khác khi Tổng Giám đốc Công ty giao.

 

IV.  PHÒNG KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ:

1. Chức năng: Là phòng nghiệp vụ tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc về công tác kế hoạch, tiêu thụ, khoán quản trị chi phí, quản lý các hợp đồng kinh tế và công tác đầu tư xây dựng cơ bản.

2. Nhiệm vụ:

Phòng Kế hoạch đầu tư có các nhiệm vụ cụ thể được trình bày dưới đây, nhưng không hạn chế các các nhiệm vụ khác theo quy định của nhà nước, và của TKV.

2.1. Công tác kế hoạch:

 - Lập, giao kế hoạch SXKD quý, năm và dài hạn trong nội bộ Công ty và tổng hợp trình duyệt Kế hoạch với Tập đoàn.

 - Hướng dẫn, giám sát, kiểm tra các đơn vị, phòng ban thực hiện kế hoạch.

 - Đánh giá chất lượng, tiến độ, chỉ số quản lý kế hoạch toàn Công ty.

 - Tổng hợp báo cáo sơ kết, tổng kết sản xuất KD quý, năm của Công ty.

 - Đề xuất các giải pháp quản lý kế hoạch có hiệu quả.

2.2. Khoán quản trị chi phí.

- Thường trực Ban khoán phí Công ty.

- Quản trị chi phí giá thành, doanh thu, lợi nhuận toàn Công ty từ giao kế hoạch đến quyết toán và báo cáo phân tích, giải pháp thực hiện.

- Kiểm tra, phối hợp, hướng dẫn, giám sát hạch toán giá thành công đoạn.

- Chủ trì thẩm định các chi phí phát sinh ngoài kế hoạch.

- Tham gia nghiệm thu khối lượng mỏ, nghiệm thu sửa chữa lớn, nghiệm thu chất lượng sản phẩm.

2.3. Công tác tiêu thụ:

- Lập kế hoạch tiêu thụ tháng, quý, năm.

- Tập hợp Biên bản giao hàng và lập hồ sơ thanh toán tiền hàng với khách hàng.

2.4. Quản lý các hợp đồng kinh tế.

- Thường trực soạn thảo và hướng dẫn soạn thảo các hợp đồng kinh tế.

- Quản trị theo dõi các hợp đồng kinh tế (tiến độ, nghiệm thu, thanh lý).

- Hướng dẫn, kiểm tra lưu giữ, thống kê báo cáo các hợp đồng kinh tế.

2.5. Quản lý công tác đầu tư xây dựng:

- Chủ trì tham mưu trong công tác đầu tư xây dựng của Công ty từ khâu lập kế hoạch, chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện đầu tư, thực hiện đầu tư cho đến quyết toán công trình/dự án.

- Tổ chức lập, thẩm định, các thủ tục trình phê duyệt: Dự án đầu tư / Báo cáo KTKT - Tổng mức đầu tư; Thiết kế kỹ thuật - Tổng dự toán; Thiết kế bảng vẽ thi công - DT trình phê duyệt theo quy định.

- Lập các thủ tục, thực hiện lựa chọn nhà thầu, tổ chức đấu thầu, chào hàng các gói thầu theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hiện hành.

- Tổng hợp lập kế hoạch đầu tư hàng năm trình Tập đoàn phê duyệt, định kỳ báo cáo thực hiện đầu tư, báo cáo giám sát theo quy định của Tập đoàn.

- Thực hiện trình tự các bước về quản lý dự án đầu tư, công trình.

- Thực hiện quy định về công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, hoàn công, quyết toán vốn đầu tư các dự án. 

Thực hiện những nhiệm vụ khác khi Tổng Giám đốc Công ty giao.

 

V. PHÒNG VẬT TƯ

1. Chức năng: Là phòng nghiệp vụ tham mưu, giúp việc cho Tổng  Giám đốc công ty về công tác quản lý vật tư, nguyên nhiên vật liệu phục vụ sản xuất; cung ứng, bảo quản, nhập xuất vật tư vật liệu; quản lý sản phẩm sửa chữa, gia công cơ khí tự làm nhập kho công ty; theo dõi tổng hợp và báo cáo định mức tiêu hao sử dụng; quản lý vật tư phế thải thu hồi; quyết toán vật tư, quản lý kho bãi, tài sản liên quan.

 2. Nhiệm vụ:

 * Phòng Vật tư có các nhiệm cụ thể được trình bày dưới đây, nhưng không hạn chế các các nhiệm vụ khác theo quy định của nhà nước, và của TKV.

 - Cung ứng bảo quản nhập, xuất vật tư, vật liệu.

-  Căn cứ kế hoạch sản xuất tháng, quý, năm và nhu cầu vật tư của các phòng lập để kiểm tra đối chiếu số lượng, ký mã hiệu, chủng loại ... đối chiếu với hàng tồn kho và sự biến động của thị trường để lập kế hoạch vật tư sát với nhu cầu, đảm bảo tiết kiệm.

- Căn cứ kế hoạch mua vật tư đã được cấp trên phê duyệt chủ động tìm khách hàng, khai thác nguồn hàng đảm bảo phục vụ sản xuất  kịp thời, hiệu quả.

- Thực hiện nhiệm vụ mua, bán, nhập, xuất, bảo quản vật tư theo đúng Quy chế quản lý vật tư.

- Xây dựng và bổ sung các nội quy quy định từng loại kho hàng, quy trình nhập xuất, vận chuyển các loại vật tư.

- Xây dựng các nội quy, quy chế, quy định trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ công tác được giao và đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất của Công ty, đảm bảo phù hợp và hiệu quả trong công tác quản lý trên cơ sở nguyên tắc chung của Công ty, Tập đoàn và Nhà nước quy định.

- Cải tiến đảm bảo khoa học trong công tác quản lý và lập các biện pháp quản lý phù hợp với từng giai đoạn sản xuất.

- Lập các báo cáo, tháng, quý, năm theo quy định và các đề xuất liên quan, báo cáo Tổng Giám đốc.

- Cùng với các phòng ban liên quan, lập kế hoạch tu sửa kho tàng, bảo dưỡng vật tư trong kho đảm bảo các quy định về an toàn, phòng chống cháy nổ, bảo vệ vật tư không bị hư hại, mất mát.

- Lập các phương án sử dụng các loại vật tư ứ đọng, hàng tồn kho.

- Theo dõi tổng hợp và báo cáo định mức. Giám sát việc thực hiện định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu; quản lý về kho tàng vật tư, công cụ, thiết bị, ... phục vụ sản xuất liên quan.

 - Quản lý vật tư phế thải thu hồi nhập kho công ty.

 - Quản lý hệ thống kho, bãi của công ty trực thuộc phòng quản lý.

- Kiểm tra, hướng dẫn, giám sát các phân xưởng về quản lý vật tư.

- Thực hiện quyết toán vật tư theo quy định.

Thực hiện những nhiệm vụ khác khi Tổng Giám đốc Công ty giao.

 

VI. PHÒNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

1. Chức năng: Là phòng tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc trong công tác quản lý kỹ thuật khai thác quặng bauxit, kỹ thuật tuyển, kỹ thuật sản xuất Alumin, tham mưu quản lý các công trình thủy lợi; Quản trị tài nguyên, Địa chất, Trắc địa; Đổi mới phát triển công nghệ và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong công nghệ khai thác, tuyển quặng và sản xuất alumin của Công ty. Tham gia công tác đào tạo thi nâng bậc cho công nhân kỹ thuật; công tác phòng chống mưa bão. Thường trực hội đồng nghiệm thu sản phẩm toàn công ty. Quản lý hệ thống dây chuyền thiết bị, công nghệ không thuộc thẩm quyền quản lý của phòng Cơ điện như hệ thống lò hơi, lò nung, hệ thống ống dẫn khí, ống công nghệ, bình bồn trong toàn bộ hệ thống dây chuyền sản xuất nhà máy Alumin. Tham gia quản lý các công trình, vật kiến trúc thuộc thẩm quyền được phân cấp quản lý trong công ty.

2. Nhiệm vụ:

 * Phòng kỹ thuật công nghệ có các nhiệm vụ cụ thể được trình bày dưới đây, nhưng không hạn chế các các nhiệm vụ khác theo quy định của nhà nước, và của TKV.

2.1. Quản lý kỹ thuật:

- Áp dụng các quy định quản lý kỹ thuật khai thác, tuyển quặng và sản xuất alumin của Tập đoàn hoặc các cơ quan có thẩm quyền vào thực hiện cho phù hợp với đặc điểm, điều kiện cụ thể của Công ty.

- Phân cấp quản lý công tác kỹ thuật khai thác, tuyển quặng và sản xuất alumin, bao gồm: Công tác lập kế hoạch kỹ thuật, xây dựng hồ sơ kỹ thuật và triển khai thi công, quản lý ranh giới, bãi thải, nghiệm thu khối lượng sản phẩm, quản lý chất lượng và công tác giám định số lượng, chất lượng sản phẩm.

- Xây dựng lịch trình, kế hoạch kỹ thuật công nghệ trong khai thác, tuyển quặng và sản xuất alumin… tháng, quý, hàng năm, trung hạn, dài hạn của Công ty.

- Xây dựng kế hoạch đổi mới và phát triển công nghệ, áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong các quá trình sản xuất của Công ty.

- Xây dựng hệ thống các chỉ tiêu kỹ thuật công nghệ, định mức kỹ thuật trong các khâu khai thác, tuyển quặng và sản xuất alumin sát với chỉ tiêu, định mức giao khoán của Tập đoàn và đặc điểm, điều kiện cụ thể của Công ty.

- Đề xuất công nghệ và tham gia thẩm định các phương án của các phòng, đơn vị về công nghệ, giải pháp kỹ thuật, giải pháp tổ chức sản xuất mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh cao, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

- Kiểm tra, giám sát việc vận hành các công trình thủy lợi: Đập cai bảng, Hồ thải đuôi số 5 … đảm bảo đúng quy định.

 - Thường trực hội đồng nghiệm thu sản phẩm toàn công ty.

2.2. Quản trị tài nguyên, địa chất, trắc địa:

- Lập quy hoạch tổng thể tài nguyên đáp ứng kế hoạch đầu tư, thiết kế, sản xuất dài hạn, ngắn hạn, hàng năm.

- Xây dựng biện pháp quản trị tài nguyên trong ranh giới mỏ và phương án nâng cấp đánh giá trữ lượng, bổ sung tài nguyên, mở rộng ranh giới  dài hạn và hàng năm.

- Lập kế hoạch thăm dò, khảo sát dài hạn, trung hạn, hàng năm.

- Đánh  giá chất lượng quặng bauxit cho từng khối trữ lượng, mỏ. Biện pháp quản lý chất lượng quặng nguyên khai, quặng tinh và alumin

- Quy trình, quy định về công tác địa chất mỏ và nghiệm thu khối lượng mỏ hàng tháng trong năm.

- Tham mưu trong việc ký kết hợp đồng thăm dò, khảo sát; nghiệm thu khối lượng thăm dò, khảo sát.

- Quản lý các quy định về công tác trắc địa trong lĩnh vực khảo sát, đo đạc, lập bản đồ, xây dựng kế hoạch hàng năm. Theo dõi đo đạc nghiệm thu khối lượng mỏ, kiểm kê các sản phẩm tồn kho...

- Quản lý, đánh giá việc xây dựng và thực hiện kế hoạch về chất lượng các sản phẩm sản xuất hàng tháng, quý và cả năm của Công ty.

- Kiểm tra, đánh giá sự thay đổi trữ lượng hàng năm trên cơ sở khối lượng quặng nguyên khai thác, tổn thất trong khai thác hàng tháng, quí, năm; sự thay đổi do thăm dò, chỉnh lý lại tài liệu địa chất, sự thay đổi ranh giới mỏ đang quản lý.

- Lập đề án, phương án, giải pháp để thực hiện việc tham mưu, đề xuất quản lý tài nguyên, ranh giới mỏ đáp ứng kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty. 

- Quản lý hồ sơ, dữ liệu tài nguyên, lập kế hoạch, sơ đồ đo đạc dài hạn, hàng năm.

- Triển khai công tác điều tra, thăm dò, khảo sát trong phạm vi ranh giới mỏ hiện có để nâng cấp trữ lượng.

- Phối hợp với Phòng Thanh tra - Bảo vệ - Pháp chế - Quân sự lập phương án bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ.

- Lập hồ sơ xin cấp trên bổ sung tài nguyên, thực hiện chế độ tổng hợp, báo cáo theo quy định

- Xây dựng và quản lý các mốc ranh giới mỏ; các mốc cố định, mốc tạm thời  ngoài mặt bằng để phục vụ công tác đo đạc. Xây dựng, quản lý mạng khống chế tọa độ, độ cao toàn bộ các khu Công ty quản lý, khai thác.

- Hàng năm tổ chức đo vẽ thành lập các bản đồ địa hình khu mỏ và các công trình: khai thác, thăm dò địa chất, khu vực nứt nẻ, dịch chuyển, hệ thống thoát nước, tuyến vận tải, trạm điện, đường dây, kho chứa sản phẩm, bãi thải... phục vụ cho việc lập kế hoạch, tổ chức sản xuất, nghiệm thu, thanh toán.

2.3. Quản lý tài sản, thiết bị, vật kiến trúc, và các nhiệm vụ khác :

 - Quản lý hệ thống dây chuyền thiết bị, công nghệ không thuộc thẩm quyền quản lý của phòng Cơ điện như hệ thống lò hơi, lò nung, hệ thống ống dẫn khí, ống công nghệ, bình bồn trong toàn bộ hệ thống dây chuyền sản xuất nhà máy Alumin.

 - Tham gia quản lý các công trình, vật kiến trúc thuộc thẩm quyền được phân cấp quản lý trong công ty.

 - Tham gia công tác đào tạo thi nâng bậc cho công nhân kỹ thuật; công tác phòng chống mưa bão

 - Thực hiện những nhiệm vụ khác khi Tổng Giám đốc Công ty giao.

 

VII. PHÒNG ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT

1. Chức năng:

 Là phòng thay mặt và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về công tác điều hành hoạt động sản xuất trong ka, ngày, tuần, tháng toàn Công ty trên cơ sở kế hoạch tháng, quý, năm và tình hình sản xuất thực tế. Chỉ đạo và điều chỉnh các chỉ tiêu công nghệ hàng ka, ngày trong quá trình sản xuất. Thực hiện công tác báo cáo theo quy định.

2. Nhiệm vụ:

* Phòng Điều hành sản xuất có các nhiệm vụ cụ thể được trình bày dưới đây, nhưng không hạn chế các các nhiệm vụ khác theo quy định của nhà nước, và của TKV.

- Xây dựng kế hoạch tác nghiệp tháng và kiểm điểm thực hiện.

- Tham mưu điều động thiết bị và các nguồn lực nhằm thực hiện nhiệm vụ trong ka sản xuất.

- Cập nhật tình hình sản xuất hàng ngày của toàn Công ty và thực hiện công tác báo cáo theo quy định.

- Giám sát chỉ đạo quá trình sản xuất quặng, sàng tuyển, chế biến Alumin.

- Liên kết để tiếp nhận thông tin và xử lý thông tin theo kịp thời theo quy định. Thường xuyên đôn đốc các bộ phận liên quan chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thi công cho tất cả các phân xưởng, theo biện pháp kỹ thuật - an toàn.

- Thống kê và báo cáo cụ thể kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hàng ca theo yêu cầu của Lãnh đạo và các đơn vị. Báo cáo các tồn tại và đề xuất hướng khắc phục kịp thời với Phó Tổng Giám đốc điều hành sản xuất.

- Kiểm tra việc giao nhận ca của các cán bộ CHSX; nhật lệnh, phân việc ... Đặc biệt phải kiểm tra kỹ các biện pháp thi công đảm bảo an toàn .

- Tham gia kiểm tra, giám sát tại hiện trường sản xuất của các đơn vị đảm bảo chấp hành đầy đủ theo biện pháp an toàn; điều hành quá trình sản xuất đảm bảo an toàn, năng suất, chất lượng, hiệu quả.

Thực hiện những nhiệm vụ khác khi Tổng Giám đốc Công ty giao.

 

VIII. PHÒNG KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

1. Chức năng: Là phòng tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc về công tác quản trị chất lượng nguyên liệu đầu vào, chất lượng các công đoạn sản xuất và chất lượng sản phẩm trước khi tiêu thụ. Điều hành nguyên vật liệu nhập kho đầu vào, điều hành tiêu thụ sản phẩm. Nghiệm thu sản phẩm các công đoạn sản xuất để làm cơ sở thanh quyết toán cho các đơn vị. Thực hiện công tác báo cáo theo quy định.

2. Nhiệm vụ:

 * Phòng KCS có các nhiệm cụ thể được trình bày dưới đây, nhưng không hạn chế các các nhiệm vụ khác theo quy định của nhà nước, và của TKV.

- Thực hiện phân tích, quản lý chất lượng nguyên liệu đầu vào cấp cho nhà máy tuyển và nhà máy Alumina để đảm bảo chất lượng sản phẩm sản xuất ra đạt tiêu chuẩn chất lượng và hiệu quả.

- Kiểm định chất lượng sản phẩm và phân lô sản phẩm theo chất lượng sản phẩm đạt được.

- Xây dựng quy chế quản lý chất lượng nguyên liệu đầu vào và sản phẩm sản  xuất. Hướng dẫn các đơn vị thực hiện các biện pháp thích hợp nâng cao chất lượng sản phẩm, chịu trách nhiệm việc đánh giá đúng đắn chất lượng sản phẩm và đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm.

 - Điều hành, theo dõi, cập nhật nguyên vật liệu nhập kho đầu vào, điều hành tiêu thụ sản phẩm.

- Quản lý và thực hiện việc theo dõi và thống kế số lượng chất lượng sản phẩm sản xuất.

- Nghiệm thu sản phẩm các công đoạn sản xuất để làm cơ sở thanh quyết toán cho các đơn vị.

               - Tổ chức quản lý thiết bị, dụng cụ gia công phân tích chất lượng sản phẩm. Tổ chức thẩm định, giám định các dụng cụ đo lường chất lượng sản phẩm .

               - Tổ chức kiểm tra giám sát công tác lấy mẫu; tổ chức lấy mẫu, gia công, chế biến và tổ chức phân tích mẫu sản phẩm sản xuất và tiêu thụ .

               - Chịu trách nhiệm chủ trì giải quyết các vướng mắc, khiếu nại về chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất và cung ứng sản phẩm cho khách hàng .

- Lập các báo cáo chất lượng định kỳ, cung cấp các số liệu cần thiết cho các bộ phận quản lý trong phạm vi nghiệp vụ của phòng.

- Tổ chức biên soạn tài liệu, bồi dưỡng và giảng dạy hướng dẫn nghiệp vụ cho CBCN theo chuyên ngành .

Thực hiện những nhiệm vụ khác khi Tổng Giám đốc Công ty giao.

 

IX.  PHÒNG CƠ ĐIỆN

1. Chức năng: Là phòng tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc Công ty trong công tác cơ điện, vận tải, hệ thống điện, hệ thống thông tin liên lạc phục vụ sản xuất, hệ thống điều khiển, công tác định mức, công tác sửa chữa. Thực hiện công tác báo cáo theo quy định.

2. Nhiệm vụ:

* Phòng Cơ điện có các nhiệm vụ cụ thể được trình bày dưới đây, nhưng không hạn chế các các nhiệm vụ khác theo quy định của nhà nước, và của TKV.

- Bố trí các thiết bị cơ điện đáp ứng yêu cầu của từng vị trí, từng biện pháp, khâu trong dây chuyền công nghệ đảm bảo sản xuất an toàn có hiệu quả; nghiên cứu áp dụng các thiết bị mới, phát huy sáng kiến cải tiến về lĩnh vực thiết bị cơ điện phù hợp với công nghệ để đảm bảo an toàn và năng xuất.

- Giám sát việc sử dụng các thiết bị vận tải, cơ giới và toàn bộ trạm mạng cung cấp điện phục vụ sản xuất trong toàn Công ty, đảm bảo hiệu quả, an toàn.

- Lập và hướng dẫn cho các đơn vị thực hiện các quy trình về vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị cơ điện, hệ thống cung cấp điện trong toàn Công ty.

- Làm các thủ tục xin cấp phép, kiểm tra, kiểm định các thiết bị cơ điện có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn. Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện các quy trình, biện pháp KTAT trong lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, s/c các thiết bị cơ điện.

- Xây dựng và ban hành các các chỉ tiêu định mức kinh tế kỹ thuật, vật tư cho từng loại thiết bị.

- Lập và triển khai kế hoạch cơ điện, vận tải tháng, quý, năm và dài hạn.

- Quản lý nguồn vốn sửa chữa trung, đại tu tài sản cố định, sửa chữa thường xuyên thiết bị.

- Tham gia kiểm tra, điều tra xử lý làm rõ các vụ việc, sự cố thiết bị gây mất an toàn hoặc thiệt hại đến tài sản, con người.

Thực hiện những nhiệm vụ khác khi Tổng Giám đốc Công ty giao.

 

X. PHÒNG AN TOÀN - MÔI TRƯỜNG

1. Chức năng: Là phòng tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc Công ty về công tác AT-BHLĐ, VSLĐ và môi trường, an toàn bức xạ. Thực hiện công tác báo cáo theo quy định.

2. Nhiệm vụ:

* Phòng ATMT có các nhiệm vụ cụ thể được trình bày dưới đây, nhưng không hạn chế các các nhiệm vụ khác theo quy định của nhà nước, và của TKV.

2.1. Công tác An toàn-BHLĐ, VSLĐ:

- Phối hợp với các phòng liên quan xây dựng nội quy, quy chế quản lý An toàn-BHLĐ.

- Tổng hợp và xây dựng kế hoạch BHLĐ theo kỳ kế hoạch, trình Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt.

- Phối hợp với các phòng chức năng khác đôn đốc các đơn vị sản xuất, các bộ phận liên quan, thực hiện đúng nội dung, tiến độ của kế hoạch BHLĐ.

- Hướng dẫn và tổ chức, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách, các tiêu chuẩn, quy phạm về AT-BHLĐ của nhà nước, của ngành. Các nội quy, quy chế, chỉ thị về công tác AT-BHLĐ của Tập đoàn, Công Ty đến các đơn vị SX và người lao động. Đề xuất việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động và theo dõi việc thực hiện.

- Phối hợp với các phòng ban đơn vị sản xuất xây dựng các quy trình biện pháp KTAT-VSLĐ -PCCN; kiểm tra, theo dõi việc kiểm định, xin cấp phép và sử dụng các thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động (Đối với nhiệm vụ xin cấp phép và sử dụng các thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ  sinh lao động chuyển giao về phòng Cơ điện kể từ ngày 01/01/2014).

- Thẩm định hồ sơ kỹ thuật an toàn trước khi đưa vào sử dụng theo hướng dẫn của Tập đoàn, kiểm tra các máy, thiết bị mới nhập khẩu, mới chế tạo lần đầu trước khi đưa vào hoạt động.

- Tổ chức huấn luyện An toàn bước 1, huấn luyện định kỳ cho CBCN và  lực lượng cấp cứu bán chuyên của Công ty. Tổ chức luyện tập, diễn tập định kỳ theo quy định.

- Thường trực điều tra, thống kê các vụ tai nạn lao động, sự cố xảy ra trong Công ty theo quy định của pháp luật. Nghiên cứu, tổng kết rút kinh nghiệm trong toàn Công ty.

- Chỉ đạo công tác ứng cứu sự cố - tìm kiếm cứu nạn; phòng cháy, chữa cháy

- Thẩm định các thiết kế kỹ thuật, các dự án khai thác mỏ.

2.2. Công tác môi trường:

- Tham mưu giúp Tổng Giám đốc công ty việc cụ thể hóa các văn bản pháp luật, các chủ trương, chính sách, chiến lược của Nhà nước về bảo vệ môi trường.

- Tham mưu giúp Tổng Giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động bảo vệ môi trường hàng năm, 5 năm, trình Tập đoàn phê duyệt và tổ chức thực hiện khi được duyệt. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch, chương trình theo quy định.

- Lập kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường. Tổ chức lắp đặt, trang bị các thiết bị, dụng cụ, phương tiện ứng phó sự cố môi trường; thực hiện chế độ kiểm tra thường xuyên.

- Đánh giá hiện trạng môi trường khi tiến hành khai thác, chế biến khoáng sản có biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường hàng năm và dự báo những vấn đề môi trường cấp bách để có giải pháp ngăn ngừa sự cố, tai biến môi trường.

- Triển khai, giám  sát, đôn đốc việc xử lý giảm thiểu các yếu tố (chất thải, khói,, bụi…) ảnh hưởng tới môi trường và phục hồi môi trường sau khi kết thúc hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản.

- Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị vận chuyển, lưu giữ, sử dụng hóa chất theo đúng quy định của pháp luật.

- Tổ chức quản lý thiết bị quan trắc các tác động đối với môi trường từ các khu vực sản xuất của mình.

- Tổ chức chỉ đạo các biện pháp để đảm bảo an toàn cho người và tài sản khi sự cố xảy ra.

- Tổ chức điều tra, xác minh sự cố: Xác định ranh giới, mức độ, nguyên nhân, biên pháp khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường.

- Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường.

- Phối hợp với các phòng ban thẩm định dự án môi trường và các nộ dung môi trường của dự án khác.

- Tuyên truyền vận động CBCNV trong toàn công ty nâng cao hiểu biết và ý thức bảo vệ môi trường. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ quản lý về bảo vệ môi trường.

- Thống kê lưu trữ số liệu về tác động môi trường, về nguồn thải, chất thải từ hoạt động của mình.

- Có trách nhiệm công khai và báo cáo các thông tin về môi trường trong phạm vi quản lý của mình với cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường các cấp theo quy định.

- Kiểm tra thường xuyên, đột xuất, định kỳ về việc thực hiện các quy định và pháp luật bảo vệ môi của các đơn vị trực thuộc.

Thực hiện những nhiệm vụ khác khi Tổng Giám đốc Công ty giao.

 

XI. PHÒNG THANH TRA – PHÁP CHẾ - BẢO VỆ - QUÂN SỰ

1. Chức năng: Là phòng tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc chØ ®¹o, tæ chøc thùc hiÖn vµ qu¶n lý công tác thanh tra, pháp chế, bảo vệ, quân sự, phòng chống cháy nổ góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh theo yêu cầu của từng thời  kỳ và đảm bảo các hoạt động trong khuôn khổ của pháp luật. Thực hiện công tác báo cáo theo quy định.

2. Nhiệm vụ:

* Phòng TBQ có các nhiệm vụ cụ thể được trình bày dưới đây, nhưng không hạn chế các các nhiệm vụ khác theo quy định của nhà nước, và của TKV.

2. 1. Công tác bảo vệ, quân sự:

 - Xây dựng các phương án để tổ chức triển khai bảo vệ tuần tra canh gác, tài sản vật tư thiết bị khai trường, ranh giới mỏ phù hợp với từng thời kỳ đảm bảo an toàn trong SXKD, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự trong doanh nghiệp.

- Tham mưu về công tác quân sự, dân quân tự vệ, an ninh quốc phòng và làm nhiệm vụ quân sự với nhà nước.

- Chỉ đạo nghiệp vụ, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghĩa vụ bảo vệ quân sự cho CBCNVC trong công ty theo yêu cầu của cấp trên hoặc địa phương.

- Thừa lệnh Tổng Giám đốc Công ty để đại diện cho công ty trong những trường hợp cụ thể được Tổng giám đốc uỷ quyền quan hệ với các cơ quan bảo vệ pháp luật, quân sự của địa phương để giải quyết các vấn đề về công tác quân sự.

- Thực hiện các nghiệp vụ khác do Tổng Giám đốc phân công.

2.2. Công tác thanh tra, pháp chế:

- Điều tra giải quyết các vụ việc có đơn thư, khiếu nại, tố cáo trong CBCNV, báo cáo Tổng Giám đốc xử lý vi phạm (nếu có).

- Tổ chức thanh, kiểm tra đột xuất theo nhiệm vụ Tổng Giám đốc giao.

- Tham mưu giúp Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty về những vấn đề pháp lý liên quan đến tổ chức, quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Công ty.

- Đề xuất với Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty chương trình xây dựng quy chế quản lý nội bộ của Công ty, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế đó.

- Phối hợp với các bộ phận có liên quan tham gia soạn thảo các dự thảo quy chế, quy định quản lý nội bộ và các văn bản quan trọng khác của Công ty để đảm bảo tính pháp lý của các văn bản.

- Thẩm định các quy chế quản lý nội bộ, các văn bản hướng dẫn do các phòng ban chức năng của Công ty soạn thảo khi được Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty yêu cầu.

- Trực tiếp hoặc phối hợp với các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ tham gia ý kiến việc xử lý các vi phạm pháp luật, vi phạm quy chế quản lý nội bộ của Công ty. Đề xuất với Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty các biện pháp xử lý.

-  Là đầu mối đại diện cho Công ty tiến hành các hoạt động thu thập, nghiên cứu tài liệu liên quan đến vụ việc và tham gia quá trình tố tụng nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty khi được Tổng Giám đốc Công ty uỷ quyền.

- Tham mưu tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến các quy chế quản lý nội bộ trong Công ty.

- Theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật, các quy chế quản lý nội bộ của các đơn vị trong Công ty.

Thực hiện những nhiệm vụ khác khi Tổng Giám đốc Công ty giao.

 

XII. BAN QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH XÂY LẮP

1. Chức năng: Tham mưu, giúp việc Tổng Giám đốc trong lĩnh vưc: Kỹ thuật xây lắp, nghiệm thu thanh quyết toán các công trình xây lắp cũ và mới. Tham gia thẩm định thiết kế, dự toán và giám sát các công trình đầu tư do Công ty làm chủ đầu tư.

2. Nhiệm vụ:

* Ban QLCT có các nhiệm vụ cụ thể được trình bày dưới đây, nhưng không hạn chế các các nhiệm vụ khác theo quy định của nhà nước, và của TKV.

- Xây dựng kế hoạch, các biện pháp, giải pháp, quy trình công nghệ, kỹ thuật an toàn phục vụ công tác xây lắp.

- Triển khai thi công các hạng mục công trình xây lắp cũ và mới.

- Lập hồ sơ nghiệm thu, thu hồi vốn các hạng mục công trình xây lắp cũ và mới.

- Lập và quản lý hồ sơ thanh quyết toán các công trình xây lắp cũ và mới với chủ đầu tư và các nhà thầu phụ.

- Giải quyết các vướng mắc, kiến nghị về chất lượng công trình trong quá trình thi công và nghiệm thu.

- Tổ chức công tác giám sát thi công xây dựng; nghiệm thu xác nhận khối lượng, tiến độ; kiểm tra công tác an toàn và vệ sinh môi trường của công trình xây lắp.

- Quản lý chất lượng thi công các công trình xây lắp.

- Kiểm tra chất lượng, kỹ thuật để tiếp nhận và bàn giao đưa vào sử dụng các công trình xây lắp cũ và mới.

- Quản lý và theo dõi tiến độ, thanh lý, gia hạn các hợp đồng về các công trình xây lắp.

- Lập báo cáo về khối lượng, chất lượng, tiến độ theo quy định, cung cấp các số liệu cần thiết cho các bộ phận quản lý trong phạm vi nghiệp vụ của Ban.

- Chịu trách nhiệm giải trình cơ quan kiểm toán, thuế về các công trình xây lắp.

- Quản lý và triển khai theo thiết kế, dự toán, tiến độ thực hiện các công trình xây lắp, đầu tư.

- Tiếp nhận, giải quyết các kiến nghị, đề xuất của chủ đầu tư, nhà thầu, của tư vấn giám sát về các vấn đề liên quan đến thực hiện thi công các công trình xây lắp, đầu tư.

- Đối với các công trình Đầu tư do Công ty làm chủ đầu tư:

     + Phối hợp và làm việc với các đơn vị, cá nhân có liên quan trong và ngoài Công ty thực hiện các công việc trong quá trình thi công công trình theo nhiệm vụ và quyền hạn được Công ty giao.

     + Giám sát các cong trình đầu tư do Công ty làm chủ đầu tư.  

Thực hiện những nhiệm vụ khác khi Tổng Giám đốc Công ty giao.