Tham gia chào giá cạnh tranh cung cấp dịch vụ sửa chữa các trạm máy phát A05, A08, A13, D04 Phân xưởng Trạm mạng

Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV (gọi tắt LDA) có nhu cầu tổ chức chào giá cạnh tranh cung cấp dịch vụ sửa chữa các trạm máy phát A05, A08, A13, D04 Phân xưởng Trạm mạng.

LDA kính mở các đơn vị có đủ năng lực, quan tâm tham gia chào giá cạnh tranh, chi tiết trong file đính kèm bên dưới.

Tải về file đính kèm

Văn phòng LDA