Mời tham gia chào giá gói mua sắm vật tư bộ trao đổi nhiệt dạng tấm cấp 2 thuộc khu A12 - PX Kết tinh

Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV đang có kế hoạch tổ chức mời chào giá rộng rãi: gói mua sắm vật tư bộ trao đổi nhiệt dạng tấm cấp 2 thuộc khu A12 - PX Kết tinh của Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV (2236/TB-LDA)

Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV kính mời các Nhà cung cấp có năng lực, kinh nghiệm và điều kiện tới tham gia chào giá gói mua sắm vật tư nêu trên.

Tải về file đính kèm

Vật tư LDA