Mời tham gia chào giá mua sắm chất trợ lắng phục vụ khu vực lắng rửa Nhà máy Alumin (2308/TB-LDA)

Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV đang có kế hoạch tổ chức mời chào giá rộng rãi: gói mua sắm chất trợ lắng phục vụ khu vực lắng rửa Nhà máy Alumin Quý IV năm 2016 của Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV

Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV kính mời các Nhà cung cấp có năng lực, kinh nghiệm và điều kiện tới tham gia chào giá gói mua sắm vật tư nêu trên.

Tải về file đính kèm

Vật tư LDA