Thông báo về việc mời tham gia chào giá: Gói mua sắm vật tư băng tải cao su lõi thép

Số 3646/TB-LDA ngày 08/12/2016

Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV đang có kế hoạch tổ chức mời chào giá rộng rãi: Gói mua sắm vật tư băng tải cao su lõi thép phục vụ sửa chữa tuyến băng tải vận chuyển quặng tinh tại phân xưởng Tuyển khoáng của Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng – TKV.

Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng – TKV kính mời tất cả các Nhà cung cấp có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia chào giá gói mua sắm nêu trên.

Nhà cung cấp có nguyện vọng tham gia chào giá có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng – TKV:

+ Địa chỉ: Khu 4 Thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

+ Điện thoại: 0633.691682; fax:0633691680.         

Và sẽ được cấp phát một bộ Hồ sơ mời chào giá hoàn chỉnh, miễn phí tại địa chỉ trên.

Thời gian cấp phát Hồ sơ mời chào giá: từ  08 giờ 00 phút ngày  12  tháng 12 năm  2016 đến trước 13 giờ 30 phút ngày 20  tháng 12 năm 2016 (trong giờ làm việc hành chính) tại địa điểm trên.

Hồ sơ chào giá phải được gửi đến Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV (Thông qua Thường trực Tổ tư vấn mua sắm vật tư) tại địa chỉ trên chậm nhất là trước 13 giờ 30 phút ngày 20 tháng 12 năm 2016.

Hồ sơ chào giá được mở một cách công khai vào lúc 14h00 ngày 20 tháng 12 năm 2016 trước sự chứng kiến của các nhà cung cấp tham dự (nếu có). Tại Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng – TKV.

Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV kính mời đại diện của các Nhà cung cấp nộp Hồ sơ chào giá tới tham gia lễ mở Hồ sơ chào giá vào thời gian và địa chỉ trên.