Tham gia chào giá mua sắm chất trợ lắng phục vụ khu vực lắng rửa NMA (447/TB-LDA)

Chi tiết mời xem file đính kèm bên dưới.

Tải về file đính kèm

LDA