Thông báo mời chào gig (568/TB-LDA)

Chi tiết mời xem file đính kèm bên dưới.

Tải về file đính kèm 
LDA