Nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Đảng bộ Tập đoàn (25/5/2007 - 25/5/2017)

Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam là Đảng bộ cấp trên cơ sở, trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Ở thời điểm thành lập (25/5/2007), Đảng bộ Tập đoàn có 11 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc; 113 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và 2.306 đảng viên. Đến nay, Đảng bộ Tập đoàn có 28 chi, đảng bộ trực thuộc; 350 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, 5.179 đảng viên.

Trong 10 năm qua, Đảng bộ Tập đoàn luôn quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng; chỉ đạo Chính phủ, của các bộ ngành, phát huy tinh thần chủ động, tích cực, sâu sát và sáng tạo, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối, chính sách và nhiệm vụ được giao.

Đảng bộ Tập đoàn đã từng bước kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức, bộ máy, thu gọn đầu mối, bố trí cán bộ chuyên trách, đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng và hiệu quả của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường và duy trì tốt mối quan hệ công tác với các Đảng bộ địa phương nơi có hoạt động SXKD của Tập đoàn và Đảng bộ cấp trên cơ sở trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng trong Tập đoàn.


Qua 10 năm hoạt động, Đảng bộ Tập đoàn đã có những đóng góp quan trọng trong thực hiện nhiệm chính trị của Tập đoàn, nhiệm SXKD là trung tâm; công tác xây dựng Đảng nói chung và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên ở các đơn vị, doanh nghiệp trong Tập đoàn.

Phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của người thợ mỏ ngành Than - Khoáng sản Việt Nam xây dựng Tập đoàn phát triển bền vững, giữ vững vai trò Tập đoàn kinh tế mạnh của đất nước, một trong ba trụ cột đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Để thiết thực kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ Tập đoàn (25/5/2007 - 25/5/2017), toàn Đảng bộ xác định tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm là: Tiếp tục quán triệt, triển khai toàn diện, sâu sắc các mặt công tác về xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng, hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nâng cao chất lượng chi bộ, tăng cường quản lý đảng viên, xây dựng Đảng bộ Tập đoàn thật sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao vai trò, vị thế của các tổ chức đảng. Từng bước củng cố, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ phù hợp để nâng cao hiệu quả công tác; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, nhất là bí thư chi bộ và các cấp ủy viên cơ sở. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể quần chúng vững mạnh trong cơ quan, đơn vị và trong Tập đoàn.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của cấp ủy và tổ chức đảng; tập trung lựa chọn vấn đề trọng tâm, then chốt, khâu đột phá để ban hành các nghị quyết chuyên đề về: nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ và cấp ủy chi bộ giai đoạn 2017 - 2020; Nghị quyết về tập trung lãnh đạo đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa vào sản xuất và quản lý nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Nghị quyết về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác an toàn lao động trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam giai đoạn 2017 - 2020… Bên cạnh đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2016 - 2020 và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả. Tăng cường lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị với mục tiêu An toàn - Đổi mới - Phát triển và công tác cán bộ. Thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tập trung ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiệu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Kiên quyết, kiên trì thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hướng tới kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Đảng bộ Tập đoàn, nhiều hoạt động thiết thực sẽ được Đảng ủy Tập đoàn tổ chức như phát động phong trào thi đua LĐSX, vinh danh và gắn biển công trình chào mừng, tổ chức kết nạp Đảng viên mới vào dịp kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Đảng bộ Tập đoàn... trong đó có lễ tuyên dương các cá nhân và chi bộ tiêu biểu của Đảng bộ Tập đoàn.

Kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam là dịp để các cấp ủy đảng và cán bộ, đảng viên nhìn lại chặng đường vẻ vang mà toàn Đảng bộ đã đi qua, tự hào về những kết quả đạt được; phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của đội ngũ công nhân ngành Than - Khoáng sản Việt Nam, tiếp tục phấn đấu, nỗ lực cao hơn nữa để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam phát triển bền vững, đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.