Mời tham gia chào giá thực hiện sửa chữa mái tôn lấy sáng kho quặng tinh Nhà máy Tuyển (989/LDA-KHTT)

Chi tiết mời xem file đính kèm bên dưới.

Tải về file đính kèm

LDA