Nghị quyết số 20-NQ/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn TKV về lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong Tập đoàn TKV giai đoạn 2017 - 2020

LTS: Ngày 10/4/2017, đồng chí Lê Minh Chuẩn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn đã ký ban hành Nghị quyết số 20-NQ/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn về lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong Tập đoàn TKV giai đoạn 2017 - 2020. Tạp chí Than - Khoáng sản Việt Nam xin đăng toàn văn Nghị quyết như sau:

Trong những năm qua, cán bộ, đảng viên, CNVC và người lao động trong Tập đoàn TKV đã tích cực hưởng ứng các cuộc vận động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất kinh doanh, nhờ đó đã góp phần giảm chi phí giá thành sản phẩm. Nếu loại trừ các nguyên nhân khách quan do điều kiện khai thác ngày càng xuống sâu, đi xa hơn, giá cả nguyên, nhiên vật liệu tăng lên, các khoản thuế, phí của nhà nước tăng lên, thì tính từ năm 2010 đến 2016, bình quân đã tiết kiệm chi phí sản xuất được 1 ÷ 1,5%/năm. Có đơn vị đã làm tốt công tác quản trị chi phí, góp phần giảm giá thành như Công ty Nhôm Lâm Đồng từ năm 2014 đến 2016 đã giảm giá thành sản xuất đến gần 20%.

Tuy nhiên, việc thực hành tiết kiệm, giảm chi phí trong thời gian qua vẫn còn một số việc chưa đáp ứng được yêu cầu nhất là khi đất nước ta đang hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, đó là: việc quản lý có nơi, có lúc còn làm chưa tốt, dẫn đến một số hiện tượng mất cắp sản phẩm, gian lận thương mại trong mua bán vật tư thiết bị, báo cáo không trung thực về khối lượng mỏ; có đơn vị còn đầu tư trụ sở điều hành vượt mức cần thiết…, đã làm ảnh hưởng đến uy tín chính trị của đơn vị và Tập đoàn.

Thực hiện Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Chính phủ giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 2544/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn xây dựng Nghị quyết về lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong Tập đoàn TKV giai đoạn 2017 - 2020 với các nội dung cụ thể sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

- Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao ý thức trách nhiệm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, khai thác và sử dụng các nguồn lực, tiết kiệm tài nguyên, tiết kiệm chi phí, phòng chống tiêu cực, tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh và hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, đầu tư phát triển bền vững Tập đoàn.

- Làm cho cán bộ, đảng viên, CNVC-LĐ nhận thức sâu sắc, có trách nhiệm cao hơn trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, từ đó đưa công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trở thành nhiệm vụ thường xuyên của mỗi đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên, CNVC-LĐ trong toàn Tập đoàn các Công ty TKV.

2. Yêu cầu

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tất cả các lĩnh vực, góp phần giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng giá trị gia tăng, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu trong kế hoạch năm 2017 và kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 của Tập đoàn và các đơn vị.

- Tiết kiệm là việc đảm bảo các chi phí phải đúng, đủ, đem lại hiệu quả ở mức cao nhất, trong đó đặc biệt coi trọng các giải pháp tiết kiệm, tăng năng suất lao động, giảm lao động, hạ giá thành bằng các giải pháp công nghệ, cơ giới hoá, hiện đại hoá, tin học hóa trong các khâu trong dây chuyền sản xuất, quản lý. Viện Khoa học công nghệ mỏ, Viện Cơ khí năng lượng mỏ và Công ty CP Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp phải thường xuyên theo dõi, cập nhật các công nghệ mới, phù hợp với điều kiện địa chất của Việt Nam để đề xuất, tư vấn ứng dụng vào Tập đoàn. Đẩy mạnh việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 19-NQ/ĐU ngày 02/3/2017 của Đảng ủy Tập đoàn về tập trung lãnh đạo đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa vào sản xuất và quản lý nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

3. Nhiệm vụ trọng tâm

- Hoàn thành tái cơ cấu Tập đoàn TKV giai đoạn 2016 - 2020 theo Đề án khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Phấn đấu thực hiện mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ II đã đề ra là: Tốc độ tăng trưởng tổng doanh thu bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 5 ÷ 7%/năm; đầu tư phát triển 19 ÷ 20 ngàn tỷ đồng/năm; năng suất lao động tăng 4%/năm; thu nhập bình quân người lao động tăng 3,5%/năm.

- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải bám sát chủ trương, định hướng của Đảng và nhà nước, gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh của đơn vị và Tập đoàn; đảm bảo lợi ích của Chủ sở hữu, lợi ích của người lao động và cộng đồng.

- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là trách nhiệm của cấp ủy, chuyên môn và các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị toàn Tập đoàn; và gắn trách nhiệm với người đứng đầu cấp ủy, chuyên môn và các đoàn thể để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ các tổ chức trong hệ thống chính trị toàn Tập đoàn; đồng thời chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng của địa phương có liên quan trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tiêu cực và gian lận trong sản xuất kinh doanh.

- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải được tiến hành đồng bộ với các hoạt động phòng chống tham nhũng, tăng cường quản trị doanh nghiệp, đổi mới cơ chế quản lý, phát huy dân chủ ở cơ sở…; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và những quy định của Tập đoàn và đơn vị nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên và người lao động trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cương quyết đấu tranh phòng chống tiêu cực, gian lận. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải được tiến hành thường xuyên, liên tục ở mọi lúc, mọi nơi. 

4. Một số chỉ tiêu

a) Đẩy mạnh áp dụng công nghệ khai thác hiện đại, phù hợp với điều kiện địa chất để tăng NSLĐ, giảm tỷ lệ tổn thất tài nguyên, giảm sử dụng lao động. Phấn đấu đến năm 2020 giảm tỷ lệ tổn thất khai thác bằng phương pháp hầm lò xuống khoảng 20%, tỷ lệ tổn thất bằng phương pháp khai thác lộ thiên xuống khoảng 5%.

Đến năm 2020 phải giảm tổng số lao động toàn Tập đoàn xuống dưới 100.000 người (hiện nay là 112.800 người); Thực hiện mục tiêu “doanh nghiệp ít người, trả lương cao”, thay vì “doanh nghiệp nhiều người, trả lương thấp”.

b) Quản lý chặt chẽ công tác đầu tư, kể cả đầu tư duy trì sản xuất cũng như đầu tư phát triển sản xuất.

c) Trong quản trị chi phí, giá thành, tiếp tục thực hiện tiết giảm chi phí, riêng đối với sản xuất than - khoáng sản tiết giảm 1 ÷ 3%/năm so với thực hiện của năm trước liền kề.

- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy chế quản lý mua bán vật tư, trang bị tài sản tại các đơn vị và hệ thống tiêu chuẩn, định mức, chế độ,… làm cơ sở cho thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xây dựng các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tất cả các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh.

II. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt

a) Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, giáo dục sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và người lao động các văn bản về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 26/11/2013; Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 8/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 Khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Quyết định số 2544/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2020; Hướng dẫn số 27-HD/BTGTW ngày 20/02/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Hướng dẫn số 07-HD/ĐUK ngày 03/3/2017 của Đảng ủy Khối DNTW về công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; NQTW4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh; các văn bản của Bộ Công Thương, Đảng ủy Khối DNTW, Tập đoàn và đơn vị về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; các nghị quyết, mục tiêu kế hoạch, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của TKV giai đoạn 2016 - 2020.

b) Cấp ủy, chuyên môn và các đoàn thể và toàn thể cán bộ, đảng viên trong TKV cần xác định việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ hằng ngày và là nội dung sinh hoạt hằng tháng của chi bộ, cơ quan, đơn vị; tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và hành động hiểu biết pháp luật, ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của TKV giai đoạn 2016 - 2020.

c) Đẩy mạnh tuyên truyền trên Tạp chí TKV và các phương tiện thông tin ở đơn vị về các văn bản thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; mở các chuyên mục nêu gương người tốt, việc tốt trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kịp thời phê phán các tập thể và cá nhân có hành vi vi phạm, gây lãng phí.

2. Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, chuyên môn và các tổ chức đoàn thể quần chúng

Xây dựng lối sống trong sạch, lành mạnh; đề cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, chuyên môn và các đoàn thể quần chúng phải gương mẫu, quyết liệt, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí. Thực hiện nghiêm Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 về những điều đảng viên không được làm, NQTW4 (Khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Coi đây là tiêu chuẩn đánh giá cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên.

3. Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý đầu tư

Nâng cao năng lực tư vấn đầu tư xây dựng, tính toán chính xác hiệu quả các dự án, chống lãng phí từ ngay công tác khảo sát, thiết kế, giải pháp thi công, thẩm định dự án; hạn chế các nội dung phát sinh dẫn đến phải điều chỉnh thiết kế trong quá trình thi công, xây dựng. Đẩy mạnh áp dụng CGH, TĐH, THH vào việc tư vấn đầu tư các dự án. Đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ tiết kiệm tài nguyên, tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào ngay từ khâu tư vấn, thiết kế. Nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác giám sát đầu tư. Dừng hoặc giãn tiến độ các dự án chưa thực sự cần thiết cho sản xuất.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí trong đầu tư, kể cả đầu tư duy trì sản xuất.

Không tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản, trừ các công trình do Tập đoàn chỉ đạo (đối với các công trình cấp quốc gia, công trình có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội của địa phương, đơn vị).

4. Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản trị chi phí, giá thành

a) Tăng cường các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp: (i) Tìm biện pháp mở rộng thị trường, thị phần tiêu thụ sản phẩm, nhằm tăng nhanh vòng quay vốn kinh doanh, tiết kiệm chi phí sử dụng vốn. (ii) Tiếp tục rà soát, bổ sung các định mức kinh tế kỹ thuật về tiêu hao nguyên, nhiên, vật liệu; định mức lao động, tiền lương; định mức khai thác và sử dụng máy móc, thiết bị để tăng năng suất, giảm giá thành, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. (iii) Quản lý chặt chẽ mua/bán vật tư và đảm bảo tỷ lệ tồn kho than, vật tư phù hợp để vừa tiết kiệm chi phí; thực hiện nghiêm túc việc mua sắm vật tư, nguyên liệu thông qua các phương thức đã được quy định trong pháp luật về đấu thầu và quy định về quản lý vật tư của Tập đoàn để đảm bảo tiến độ, chất lượng và giá cả cạnh tranh. (iv) Tăng cường quản lý tài chính, dòng tiền, đảm bảo hệ số nợ/vốn chủ sở hữu theo quy định; nghiên cứu bổ sung mô hình đầu tư hợp tác công - tư theo quy định của Nhà nước. (v) Tổ chức các cuộc họp, hoạt động lồng ghép nhiều nội dung, chuẩn bị kỹ về nội dung, mời họp đúng thành phần cần thiết; tăng cường họp trực tuyến và ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành và xử lý công việc; tiết kiệm tối đa các khoản kinh phí chi hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tiếp khách, khánh tiết, xăng xe, điện nước, văn phòng phẩm, sách báo. (vi) Không mua sắm trang thiết bị văn phòng đắt tiền. Việc mua sắm và sử dụng xe con điều hành thực hiện nghiêm theo qui định của Chính phủ. Thực hiện khoán xe đi công tác tại tất cả các đơn vị thành viên kể từ tháng 6/2017. (vii) Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện hệ thống định mức, tiêu chuẩn, chế độ và các quy chế, quy định quản lý nhằm đảm bảo nâng cao hiệu quả hiệu lực quản lý điều hành và làm cơ sở thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

b) Hạn chế tổ chức các đoàn đi khảo sát, học tập kinh nghiệm nước ngoài bằng chi phí sản xuất, trừ các chương trình đào tạo trong các dự án chuyển giao công nghệ, hoặc các đoàn đi bằng quỹ khen thưởng, phúc lợi. Mỗi đơn vị và giám đốc đơn vị không đi nước ngoài bằng chi phí đơn vị quá 2 lần/năm (trừ các trường hợp do cấp trên yêu cầu). Đối với các đoàn đi nước ngoài do đối tác tài trợ kinh phí thì không hạn chế nhưng cần được cân đối, cử cán bộ tham gia phù hợp.

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22/7/2010 của Bộ Chính trị, không tổ chức các lễ mít tinh, kỷ niệm ngày thành lập hoặc ngày truyền thống của đơn vị vào các năm lẻ.

c) Tinh giảm bộ máy, biên chế, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao lợi ích chủ sở hữu, người lao động và cộng đồng. Tiếp tục thực hiện việc tinh giảm số lượng lao động, cơ cấu lại lực lượng lao động phụ trợ, phục vụ và lao động quản lý, theo đó số lao động này phải giảm hằng năm từ 2 ÷ 6% cho đến khi đạt tỷ lệ phù hợp. Giảm tỷ lệ thợ lò bỏ việc, học sinh bỏ học bằng các cơ chế, chính sách đãi ngộ thỏa đáng để tiết kiệm chi phí đào tạo. Thực hiện trả lương giờ đối với một số công việc làm việc không liên tục, không trọn ngày để hạn chế lãng phí thời gian lao động.

Đẩy mạnh việc thuê ngoài thực hiện các công việc phục vụ trong doanh nghiệp để tiết kiệm lao động và chi phí, tập trung vào các dịch vụ phục vụ ăn uống (trừ phục vụ ăn uống trong hầm lò), bảo vệ trụ sở, ký túc xá, tạp vụ, vệ sinh, trực y tế.

d) Tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng của địa phương trong công tác quản lý tài nguyên, tài sản, phòng chống tiêu cực và gian lận trong sản xuất kinh doanh, đảm bảo giữ vững an ninh trật tự tại đơn vị. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 26/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động SXKD than.

5. Tăng cường sự kiểm tra, giám sát của các tổ chức đảng, đoàn thể và CNVC-LĐ

a) Thường xuyên kiểm tra, giám sát những lĩnh vực, nội dung hoạt động dễ phát sinh thất thoát, lãng phí, tiêu cực. Người đứng đầu cấp ủy, chuyên môn và các đoàn thể chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát và chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí.

b) Tăng cường công tác quản lý, giám sát chặt chẽ cán bộ, đảng viên; hoàn thiện, thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức, cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

c) Phát huy tinh thần dân chủ trong doanh nghiệp và vai trò của các đoàn thể quần chúng và người lao động trong đấu tranh chống hành vi gây thất thoát, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực. Động viên khen thưởng kịp thời, đồng thời xử lý nghiêm khắc các tập thể và cá nhân vi phạm trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Ban Thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn phối hợp với các tổ chức Đảng cấp trên cơ sở có liên quan để chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết.

- Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tập đoàn theo chức năng, nhiệm vụ được giao ban hành các quyết định để cụ thể hoá các nội dung của Nghị quyết, triển khai trong toàn Tập đoàn.

- Công đoàn TKV, Đoàn TN Than QN, Đoàn TN Cơ quan TKV căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết, tổ chức động viên đoàn viên và người lao động thực hiện có kết quả Nghị quyết này.

- Cấp ủy các công ty con, chi nhánh trực thuộc Tập đoàn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này. Định kỳ hằng quý báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết và những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của đơn vị về Đảng ủy Tập đoàn (qua Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn).

- Ban KH, TCNS, KSNB, TB, PC, các Ban XD Đảng và các Ban chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ để hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Văn phòng Đảng uỷ định kỳ tổng hợp báo cáo Đảng uỷ Tập đoàn việc triển khai thực hiện Nghị quyết./.