Mời tham gia chào giá mua sắm chất trợ lắng phục vụ tuyển quặng trong Nhà máy tuyển 6 tháng cuối năm 2017 (1308/TB-LDA)

Chi tiết mời xem file đính kèm bên dưới.

Tải về file đính kèm

LDA