Mời tham gia chào giá gói mua sắm vật tư phục vụ sửa chữa bể cô đặc số 2 tại PX Tuyển khoáng (1344/TB-LDA)

Chi tiết mời xem file đính kèm bên dưới.

Tải về file đính kèm

LDA