Mời tham gia chào giá thực hiện sửa chữa hệ thống xử lý mùi phát sinh tại 12 ống phóng tán khu vực C01 - PX. KHT (1478/LDA-KHTT)

Chi tiết mời xem file đính kèm bên dưới.

Tải về file đính kèm

KHTT LDA