Mời tham gia chào giá thực hiện sửa chữa một số hạng mục tại PX. SCTH, các trạm cân và trần mái khu nhà D25 (1707/LDA-KHTT)

Chi tiết mời xem file đính kèm bên dưới.

Tải về file đính kèm

LDA