Mời tham gia chào giá thực hiện sửa chữa một số hạng mục tại PX. KHT và cổng bảo vệ số 1,2,3 trong Nhà máy Alumin (2046/LDA-KHTT)

Chi tiết mời xem file đính kèm bên dưới.

Tải về file đính kèm

LDA