Các biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật tại Công ty Nhôm Lâm Đồng - TKV

Việc phát động phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật có một vai trò quan trọng trong việc duy trì và nâng cao hiệu quả sản xuất tại Công ty. Để vấn đề này thành công thì nhà quản lý cần phải có các biện pháp khuyến khích và thúc đẩy người lao động một cách hợp lý.


1. Ý nghĩa của phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật
Công tác quản lý nhà máy gồm hai nhiệm vụ chính là duy trì và cải tiến (improvement). Duy trì gồm các hoạt động nhằm bảo đảm các tiêu chuẩn về công nghệ, quản lý và điều hành hiện tại, còn cải tiến nhằm vào việc thay đổi, nâng cao các tiêu chuẩn hiện hành. 
Người làm công tác quản lý có chức vụ càng cao càng phải quan tâm nhiều đến việc cải tiến. Những người lao động có năng lực thì sau khi thực hiện tốt các tiêu chuẩn đề ra họ cũng quan tâm đến việc đưa ra những sáng kiến cải tiến kỹ thuật để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ của mình. 
Các nhà quản lý cần khuyến khích người lao động phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật và cần có những chính sách khen thưởng và đãi ngộ hợp lý cho các đối tượng này.
    Theo Japan Human Relation Association thì các sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong các nhà máy thường tập trung vào các lĩnh vực sau:
•    Cải tiến công việc của chính bản thân người lao động.
•    Cải tiến thiết bị máy móc và quy trình sản xuất.
•    Cải tiến công cụ lao động
•    Cải tiến các công việc sổ sách, văn phòng.
2. Các biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật
Trước hết các nhà quản lý phải thiết lập các mục tiêu cụ thể để người lao động tham gia việc phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, gồm:
•    Làm cho công việc thực hiện dễ dàng hơn.
•    Giảm bớt những công việc nặng nhọc, nguy hiểm.
•    Làm tăng hiệu quả công việc.
•    Giảm bớt các phiền hà trong công việc.
•    Tiết kiệm thời gian và chi phí sản xuất.
•    Nâng cao chất lượng sản phẩm.
Việc đẩy mạnh phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật tại các nhà máy cần được thực hiện theo ba giai đoạn:
1.    Các nhà quản lý nên chú tâm lắng nghe mọi ý kiến của người lao động dù các ý kiến có vẻ quá đơn giản, điều này sẽ giúp cho người lao động chú ý đến công việc và cách thức làm việc của họ hơn.
2.    Tiếp đến, nhà quản lý cần quan tâm đến trình độ của người lao động trong việc có thể đưa ra các ý kiến có chất lượng cao hơn. Muốn vậy thì người quản lý cần phải quan tâm hơn đến việc huấn luyện, đào tạo để trang bị cho người lao động kỹ năng phân tích vấn đề và môi trường làm việc.
3.    Đây là giai đoạn cao nhất, khi người lao động đã quan tâm đóng góp và được đào tạo để biết đưa ra các ý kiến đóng góp có chất lượng thì người quản lý lúc này mới quan tâm đến hiệu quả kinh tế thực sự của các sáng kiến cải tiến kỹ thuật này.

Thông thường thời gian để một nhà máy đạt đến giai đoạn cao nhất là từ 5-10 năm và muốn người lao động tích cực tham gia vào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, các nhà  quản lý cần quan tâm các vấn đề sau:
•    Tuyên truyền để người lao động thấy rõ tầm quan trọng của công tác sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.
•    Luôn tỏ thái độ tích cực và trân trọng với mọi sáng kiến dù nhỏ của người lao động bất kể nó có liên quan đến lĩnh vực mà người lao động đang làm việc không.
•    Giúp người lao động trong việc thể hiện và hoàn chỉnh sáng kiến của mình như hoà thiện hồ sơ, bản vẽ...
•    Thực hiện các sáng kiến đã được chấp thuận càng sớm càng tốt.
•    Có chế độ khen thưởng, tuyên dương thích đáng dành cho người lao động tham gia đóng góp sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.
3. Kết luận
Việc phát động phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật có một vai trò quan trọng trong việc duy trì và nâng cao hiệu quả sản xuất tại Công ty. Để vấn đề này thành công thì nhà quản lý cần phải có các biện pháp khuyến khích và thúc đẩy người lao động một cách hợp lý.  

TÀI LIỆU THAM KHÁO
1.    Kaizen- Masaaki Imai