Một số hình ảnh hoạt động trước và sau khi triển khai 5S

Dưới đây là một số hình ảnh so sánh kết quả trước khi triển khai 5S tại các đơn vị trong Công ty Nhôm Lâm Đồng - TKV

Một số hình ảnh 5S tại Xí nghiệp Bao bì Đồng NaiVăn phòng