Phiếu thông báo đăng kí mời chào giá cạnh tranh (845/TB-LDA)