Mời tham gia chào giá mua sắm chất trợ lắng phục vụ khu vực lắng rửa Nhà máy Alumin (911/TB-LDA)