V/v gia hạn thời gian mời chào giá thư mời số 922/LDA-KHTT (993/LDA-KHTT)

Chi tiết xem file đính kèm.

Tải về file đính kèm
Văn Phòng