Thông báo mời chào giá: mua sắm vật tư chất trợ lắng, trợ lọc, chống tạo bọt và hoá chất ổn định cỡ hạt (1362/TB-LDA)

Chi tiết xem file đính kèm.

Tải về file đính kèm 
Văn Phòng