Mời tham gia chào giá mua sắm chất trợ lắng phục vụ tuyển quặng trong Nhà máy Tuyển 6 tháng cuối năm 2018(1443/TB-LDA)

Chi tiết xem file đính kèm.

Tải về file đính kèm
Tuấn Anh