Công đoàn và Đoàn thanh niên công ty tuyên dương con em CBCNV đạt thành tích trong học tập 2017-2018

Công đoàn và Đoàn thanh niên công ty tuyên dương con em CBCNV đạt thành tích trong học tập 2017-2018

Công đoàn và Đoàn thanh niên công ty tuyên dương con em CBCNV đạt thành tích trong học tập 2017-2018