Mời tham gia chào giá thực hiện sửa chữa sàn tầng 2 tòa nhà lọc mầm tinh và nền nhà bơm chân không thuộc khu A14-PX Kết tinh (1808/LDA-KHTT)

Chi tiết xem file đính kèm.

Tải về file đính kèm 
Tuấn Anh