Mời tham gia chào giá thực hiện sửa chữa một số hạng mục tại Gara D19 thuộc PX. SCTH(1926/TB-LDA)

Chi tiết xem file đính kèm.

Tải về file đính kèm