Mời tham gia chào giá: Gói mua sắm chất trợ lắng dùng cho các bồn rửa nhà máy alumin bổ sung 5 tháng cuối năm 2018(1951/TB-LDA)

Chi tiết xem file đính kèm.

Tải về file đính kèm