Mời tham gia chào giá thực hiện sửa chữa khung mái che bunke PX Tuyển khoáng(2069/TB-LDA)

Chi tiết xem file đính kèm.

Tải về file đính kèm