Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ chào giá (2107/TB-LDA)

Chi tiết xem file đính kèm.

Tải về file đính kèm