Thông báo mời chào hàng (2126/TB-LDA)

Chi tiết xem file đính kèm.

Tải về file đính kèm 
Tuấn Anh