Thông báo mời chào hàng (2245/TB-LDA)

Chi tiết xem file đính kèm.

Tải về file đính kèm