Mời tham gia chào giá thực hiện sửa chữa các nhà ăn ca trong Nhà máy Alumin (2369/TB-LDA)

Chi tiết xem file đính kèm.

Tải về file đính kèm