Mời tham gia chào giá thực hiện đào giếng lấy mẫu, phân tích đánh giá trữ lượng và tính chất cơ lý đất đắp đường, đập phục vụ sản xuất(2572/LDA-KHTT)

Chi tiết xem file đính kèm.

Tải về file đính kèm