Mời tham gia chào giá thực hiện sửa chữa nhà giao ca và kho tại PX Kết tinh (2573/LDA-KHTT)

Chi tiết xem file đính kèm.

Tải về file đính kèm