Mời tham gia chào giá thực hiện sửa chữa đường ống bùn thải quặng đuôi nhà máy Tuyển(2575/LDA-KHTT)

Chi tiết xem file đính kèm.

Tải về file đính kèm