Mời tham gia chào giá thực hiện sửa chữa một số hạng mục CTVKT tại PX Tuyển khoáng và sửa chữa sụt lún kho Silo chứa quặng A04 PX Nguyên liệu(2613/LDA-KHTT)

Chi tiết xem file đính kèm.

Tải về file đính kèm