Mời tham gia chào giá thực hiện sửa chữa một số hạng mục tại PX. NĐ (2670/LDA-KHTT)

Chi tiết xem file đính kèm.

Tải về file đính kèm