Mời tham gia chào giá thực hiện sửa chữa, chống thấm mái nhà A01, nhà B09 trạm 110kv, rãnh cáp mạng 110kV, rãnh cáp mạng 110kv, tường phấn phối A04 PX.TM & Mái nhà trạm biến áp 4800kvA, mái tôn cấp liệu lắc tại PX Tuyển khoáng (2671/LDA-KHTT)

Chi tiết xem file đính kèm.

Tải về file đính kèm