Mời tham gia chào giá thực hiện sửa chữa các phòng kho tại khu D17, phòng làm việc tại khu D04 của bộ phận môi trường & SC các hạng mục tại khu D03, D08, A16, A14-1, kho dầu trong NMA (2741/LDA-KHTT)

Chi tiết xem file đính kèm.

Tải về file đính kèm