Mời tham gia chào giá thực hiện sửa chữa lối xe ra vào, rãnh thoát nước vị trí giữa kho xút A03 (2744/LDA-KHTT)

Chi tiết xem file đính kèm.

Tải về file đính kèm