Mời tham gia chào giá thực hiện trồng bổ sung cỏ cúc vàng trong nhà máy Alumin (2791/LDA-KHTT)

Chi tiết xem file đính kèm!

Tải về file đính kèm