Gia hạn thời gian chào giá: Gói mua sắm vật tư ống phóng tia X sử dụng cho máy XRD Panalytical CubiX3 theo thông báo số 2844/TB-LDA ngày 19/11/2018(2948/TB-LDA)

Chi tiết xem file đính kèm!

Tải về file đính kèm