Mời tham gia chào giá: gói mua sắm chất trợ lắng phục vụ tuyển quặng trong nhà máy tuyển 6 tháng đầu năm 2019 (3031/TB-LDA)

Chi tiết xem file đính kèm!

Tải về file đính kèm