Mời tham gia chào giá Tổ chức bồi dưỡng và thi nâng bậc lương cho công nhân kỹ thuật tại DNP năm 2018 (3038/LDA-KHTT)

Chi tiết xem file đính kèm!

Tải về file đính kèm