Mời tham gia chào giá thực hiện sửa chữa một số hạng mục tại khu tập thể CBCNV (3053/LDA-KHTT)

Chi tiết xem file đính kèm!

Tải về file đính kèm