Mời tham gia chào giá thực hiện sắp xếp, bố trí, sơn Epoxy phân chia phân khu các khu vực 2 thuộc PX. SCTH & TM (3095/LDA-KHTT)

Chi tiết xem file đính kèm!

Tải về file đính kèm