Gia hạn thời gian mời chào giá: Gói mua sắm vật tư chất trợ lắng, trợ lọc và hóa chất các loại theo thông báo số 3050/TB-LDA ngày 05/12/2018 (3139/TB-LDA)

Chi tiết xem file đính kèm!

Tải về file đính kèm