Gia hạn thời gian mời chào giá: Gói mua sắm vật tư chất trợ lắng phục vụ tuyển quặng trong nhà máy tuyển 6 tháng đầu năm 2019 theo thông báo số 3031/TB-LDA ngày 03/12/2018(3142/TB-LDA)

Chi tiết xem file đính kèm!

Tải về file đính kèm