Mời tham gia chào giá thực hiện sửa chữa một số khuôn viên tại các phân xưởng trong Nhà máy Alumin (3159/LDA-KHTT)

Chi tiết xem file đính kèm!

Tải về file đính kèm