Mời tham gia chào giá thực hiện trồng cây xanh tại khuôn viên các phân xưởng trong Nhà máy Alumin (3160/LDA-KHTT)

Chi tiết xem file đính kèm!

Tải về file đính kèm