Chào giá chỉ định thực hiện thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt hàng năm (năm 2019 - 2021) (3183/LDA-KHTT)

Chi tiết xem file đính kèm!

Tải về file đính kèm